Дом здравља Мало ЦрнићеОПШТИ ПОДАЦИ

Порески индентификациони број (ПИБ): 106961390

Матични број: 17815377

Обвезник ПДВ-а: ДА

Пун назив правног лица : Дом здравља Мало Црниће

Скраћени назив правног лица : ДЗ Мало Црниће

Име и презиме овлашћене особе : др Емад Еслеем

 

ПОДАЦИ О СЕДИШТУ

Општина : Мало Црниће

Град: Велико Црниће

Назив улице: Маршала Тита

Број зграде: 97

Број поште: 12311 Мало Црниће

КОНТАКТ

Број телефона:

* директор Еслеем др. Емад: 012/280-326,

* главна сестра Милада Костић: 012/280-004

* Начелник опште службе Начић др. Јелена доктор опш.мед. 012/280-445

Број факса: 012/280-326

e-mail: dzmcrnice@gmail.com

Амбуланта Божевац 012/281-207; 012/281-209

Амбуланта Смољинац 012/283-233

Амбуланта Кобиље 012/263-254

Марија Митић дипл.правник - лице за заштиту података о личности, е-mail: zastitapodataka.marija@gmail.com

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

Шифра делатности 1: 8621

 

ПОДАЦИ О ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА

Текући рачун 1: 840-824661-33

Назив банке 1: Управа за трезор – Филијала Пожаревац

Такући рачун 2: 840-807667-90

Назив банке 2: Управа за трезор – Филијала Пожарева